Previous
Next

До відома вступників

Випускаюча кафедра “Електричні системи і мережі” входить до складу факультету електронних та інформаційних технологій. Професорсько-викладацький склад факультету забезпечує високий рівень підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:
бакалавр (термін підготовки складає: за денною формою навчання – 4 роки, за заочною – 5 років, за заочною на базі диплому молодшого спеціаліста – 3 роки);
спеціаліст (термін підготовки складає: за денною формою навчання –1 рік, за заочною – 1,5 роки);
магістр (термін підготовки за денною формою навчання складає 1,5 роки.

Студенти мають можливість додатково отримати кваліфікацію магістра у провідних ВНЗ Великобританії та Польщі за програмою подвійних дипломів.
Кращі студенти можуть продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.14.02 “Електричні станції, мережі і системи”, що працює при кафедрі, та займатися науковою роботою направленою на вирішення актуальних проблем енергетики.
Фахове навчання студентів здійснюється у спеціалізованих лабораторіях університету, оснащених сучасним електротехнічним обладнанням.
Окрім вивчення професійно-орієн­то­ва­них дисциплін приділяється увага дисциплінам економічної підготовки (наприклад, організація виробництва, менеджмент та маркетинг на підприємствах електроенергетичного комплексу тощо), інформаційно-комп’ютер­ним технологіям (мікропроцесорна техніка, програмування) та вивченню іноземних мов.
Комп’ютерна підготовка фахівців здійснюється у лабораторіях обчислювального центру університету, оснащеного сучасною комп’ютерною технікою, яка з’єднана у єдину локальну мережу університету з можливістю доступу до глобальної мережі INTERNET.

Окрім теоретичної підготовки значна увага приділяється набуттю практичних навичок, проводяться постійні екскурсії на діючі електроустановки підприємств м.Чернігова та області.
Університет має одну з найкращих науково-технічних бібліотек, яка оснащена автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою “УФД / бібліотека”, що дає змогу студентам економити свій час на пошук необхідної інформації.
Кафедра має тісні наукові зв’язки з підприємствами м. Чернігова та області, а також з провідними навчальними закладами та науковими установами України та світу, зокрема:

Інститутом електродинаміки НАН України (м. Київ);
Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (м. Київ);
Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України (м. Київ);
Національним технічним університетом України “КПІ” (м. Київ);
Вінницьким національним технічним університетом “ВНТУ”;
Національним технічним університетом “ХПІ” (м. Харків);
Науково-технічним центром електроенергетики НЕК “Укренерго” Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (м. Київ);
Національним університетом біоресурсів та природокористування України (м. Київ);
ПАТ “Чернігівобленерго”;
Заводом електротехнічного обладнання “ЗАО “ЗЭТО” (м. Великі Луки, Російська Федерація);
Glynd r University (м. Рексхем, Великобританія);
“Mirus International Inc” (м. Онтаріо, Канада).
Престижність даного напряму та спеціальності обумовлена постійним попитом на технічних фахівців-електриків та інженерів-електриків (випускників кафедри електричних систем і мереж).

Випускники кафедри працюють як у на­уково-дослідних інститутах Національної Академії Наук України, так і на промислових, сільськогосподарських та комунально-побу­тових підприємствах, а також обіймають ін­женерні та керівні посади в енергопостачаль­них компаніях, проектно-конструкторських та електромонтажних організаціях енергетич­ного напряму.

Обираючи професію, Ви обираєте своє майбутнє!
Зробіть правильний вибір!
Оберіть спеціальність
“Електричні системи і мережі”!

Оголошення

Силабуси освітніх компонент

Силабуси освітніх компонент

ВБ1.1 Фізичні основи технічних вимірювань

ВБ1.2 Квантова метрологія

ВБ2.1 Історія української культури

ВБ2.3 Корпоративна культура

ВБ2.4 Тренінг-курс Психологія ділових відносин

ВБ2.5 Тренінг-курс Лідерство та team building

ВБ2.6 Тренінг-курс Креативне мислення та інтелектуальна власність

ВБ2.7 Комунікаційний менеджмент

ВБ3.1 Сучасна економіка

ВБ3.3 Фінансова грамотність

ВБ3.4 Фінансово-економічна безпека

ВБ3.6 Тренінг-курс Start up creation

ВБ3.7 Економіка підприємства

ВБ4.1 Основи електроніки

ВБ4.2 Електротехніка

ВБ5.1 Основи цифрової схемотехніки

ВБ5.2 Цифрові засоби вимірювань

ВБ6.1 Основи теорії автоматичного управління

ВБ6.2 Випробування та сертифікація засобів вимірювальної техніки

ВБ7.1 Основи законодавчої метрології

ВБ7.2 Основи стандартизації та сертифікації

ВБ8.2 Комп’ютерне моделювання

ВБ9.1 Ергономіка

ВБ9.2 Методи та засоби візуалізації вимірювальної інформації

ВБ10.1 Мережі та інтерфейси

ВБ10.2 Електромагнітна сумісність

ВБ11_1 Автоматизація гідрометеорологічних та екологічних вимірювань

ВБ11.2 Спеціальні вимірювання

ВБ12.1 Бази даних

ВБ12.2 Основи технічного контролю

ВБ13.1 Конструювання та технології виготовлення засобів вимірювальної техніки

ВБ13.2 Системи автоматизованого проектування інформаційно-вимірювальних систем

ВБ14.1 Системи кодування та захисту інформації

ВБ14.2 Системи автоматизованого обліку енергоресурсів

ВБ15.1 Технічна механіка

ВБ15.2 Електротехнічні матеріали

ОК1 Фізика

ОК2 Історія України

ОК3 Вища математика

ОК4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК5 Хімія

ОК6 Основи програмування та обчислювальної техніки

ОК7 Інженерна та комп_ютерна графіка

ОК8 Громадянська освіта

ОК9 Філософія

ОК10 Основи академічного письма

ОК11 Фізичне виховання

ОК12 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОК13 Фахова українська мова та основи ділової комунікації

ОК14 Статистичний аналіз даних вимірювань

ОК15 Промислові системи автоматизації

ОК16 Вступ до фаху

ОК17 Теорія електричних сигналів і кіл

ОК18 Метрологія та вимірювання

ОК19 Методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин

ОК20 Вимірювальні перетворювачі

ОК21 Цифрова обробка сигналів

ОК22 Мікропроцесорна техніка

ОК23 Засоби вимірювальної техніки

ОК24 Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси

ОК25 Системи управління якістю

ОК26 Навчальна практика

ОК27 Виробнича практика

ОК28 Переддипломна практика