Кадровий склад кафедри

Оголошення

Приступа Анатолій Леонідович | к.т.н., доцент зав. кафедрою

 

Коротка біографічна довідка:

Народився 22 листопада 1980 року в с. Сиберіж Ріпкинського району Чернігівської області.
2003 р. – закінчив Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю “Електронні системи”;
2006 р. – закінчив аспірантуру Чернігівського державного технологічного університету за спеціальністю “Електричні станції, мережі та системи”.
2008 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Теоретична електротехніка” на тему “Розвиток теорії теслівських процесів щодо передачі енергії без проводів”.
На даний час працює на посаді завідувача кафедри.

Основні наукові публікації за напрям

Пентегов І.В., Приступа А.Л., Мирошниченко Л.Н., Богуславский Л.З. О возможности применения тесловских процессов в системах неразрушающего контроля // Вісник Чернігівського державного технологі-чного університету: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – №2(49). – С.136-142. – (Серія “Технічні нау-ки”).
Приступа А.Л. Особливості розрахунку часткових ємностей для моделювання теслівських процесів при бездротовій передачі енергії // Вісник Чернігівського державного технологі-чного університету: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – №2(65). – С.42-47. – (Серія “Технічні науки”).
Лепих Я.И., Приступа А.Л., Бунякова Ю.Я., Сантоний В.И., Будиянская Л.М., Аверченков В.И., Кришнев Ю.В. Характеристики эксплуатационных параметров систем мониторинга уровня воды открытых водоемов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського на-ціонального універси-тету імені Тараса Шев-ченка. – К.: ВІКНУ, 2013. – Вип. №43. – С.300-307
Приступа А.Л., Лепих Я.И., Бунякова Ю.Я., Сантоний В.И., Будиянская Л.М., Аверченков В.И., Кришнев Ю.В. Аналіз водного режиму рік басейну р. Десна приграничних областей // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – Х.: ВІКНУ, 2014. – № 1104 – Вип. №10. – С.94-99 (Серія ” Екологія “).
Приступа А.Л., Галюга А.В. Комплексна модель стану проводу лінії електропередач // Математичні машини і системи. – 2015. – № 4. – С.111-116.
Приступа А.Л., Галюга А.В. Уточнення методик розрахунку витрат електричної енергії в проводах ЛЕП з урахуванням природно-кліматичних факторів // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – № 6. – С.74-78.
Сатюков А.І., Приступа А.Л., Ленько Ю.В. НВЧ метод вимірювання вологості об’єктів довільної форми Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2017. – № 2 (8). – С.20-28.
Сатюков А., Приступа А. Журко В., Бивалькевич М. Результати експериментальних досліджень впливу вологості стінових будівельних матеріалів на проходження радіохвиль НВЧ діапазону//Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2018. – № 1 (11). – С.252-264.
Сатюков А., Приступа А., Мошель М. Результати експериментальних досліджень впливу вологості дерев’яних матеріалів на проходження сигналів НВЧ діапазону // Технічні науки та технології : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – No 1 (19). – С.157-167.
Тугай Ю.І., Козирський В.В., Тютюнник Ф.О., Приступа А.Л. Дослідження впливу розосередженої генерації в розподільчих мережах на стійкість режимів локальних сегментів електричних мереж // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 187. – Харків: ХНТУСГ, 2017. – С.3-5
T. Kulko, V. Bodunov, A. Prystupa and A. Gai, “Placement of distributed generation considering topology,” 2017 IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF), Lviv, 2017, pp. 32-35.
A.Prystupa, F. Tiutiunnyk, V. Bodunov Improving methods for evaluating the stability of electrical systems with distributed generation 2016 II International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF), Kharkiv, Ukraine, 2016, pp. 37-40
F. Tiutiunnyk, V. Kozyrskyi, Y. Tugai and A. Prystupa, “The Improving Control System of Distributed Generation Sources Taking into Account Their Dynamic Parameters,” 2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kiev, 2018, pp. 474-477.
V. Bodunov, T. Kulko, A. Prystupa and A. Gai, “Topological Task of Distributed Generation Placement Using a Pareto optimization,” 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), Kharkiv, 2018, pp. 183-188.
F. Tiutiunnyk, Y. Tugai, V. Kozyrskyi and A. Prystupa, “Supplements to Invertor Current Mode Controller of Distributed Generation Sources for Stability Task,” 2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 610-613, doi: 10.1109/ELNANO.2019.8783860.

Науково-дослідні роботи

Ф55/010 Дослідження та розробка методу і автоматичної системи протипаводкового моніторингу рівня води відкритих водойм (2013)
0115U005442 – Вивчення впливу вологості будівельних матеріалів на проходження радіохвиль (2015-2017)
0117U007264 – Підвищення ефективності систем неруйнівного моніторингу інженерних конструкцій і споруд (2017-2019)
0120U101932 – Підвищення ефективності систем інтелектуальних моніторингу

Участь у міжнародних проектах

Координатор міжнародного проекту “THEOREMS-Dnipro. Transboundary HydrometEORological and Environmental Monitoring System of Dnipro river ” Програми територіального співробітництва ЄС для країн Східного партнерства “Білорусь – Україна” (EaPTC) 29.11.2017-30.03.2019
ЕРАЗМУС+ CybPhys «Розвиток практично-орієнтованої спрямованої на студентів освіти  в галузі моделювання кібер-фізичних систем», номер проекту: 609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP (2019-2022)

Підручники, навчальні посібники, монографії

Козирський В.В., Петренко А.В., Гай О.В., Скрипник А.М., Тютюнник Ф.О., Приступа А.Л., Мартинюк Л.В., Кожан Д.П. Структурно-параметричний синтез гібридних систем електроживлення та їх інтеграція до розподільних електричних мереж в сільських регіонах: Монографія. – К.: ЦП “Компринт”, 2017. – 360с.
Приступа А.Л., Безручко В.М., Велігорський О.А., Ревко А.С., Кришньов Ю.В. Сучасні автономні гідрометеорологічні вимірювальні станції: монографія. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2019. – 180с.

Авторські свідоцтва та патенти

Пентегов І.В., Волков І.В., Приступа А.Л., Шейковський Д. О., Стемковський Є.П. Пристрій для безконтактної підзарядки акумуляторів імплантованих електростимуляторів // Пат. на корисну модель 31659 Україна, МПК А61N1/362, Н04В10/10; заявл. 03.03.2006; опубл. 25.04.2008, Бюл. № 8 – 4 с.
Пентегов І.В., Волков І.В., Приступа А.Л., Шейковський Д. О., Стемковський Є.П. Пристрій для безконтактної підзарядки акумуляторів герметичних електронних та електротехнічних приладів // Пат. на корисну модель 33331 Україна, МПК Н04В10/10; заявл. 03.03.2006; опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12 – 4 с.
САТЮКОВ А.І.; ПРИСТУПА А.Л.; ЛЕНЬКО Ю. В. НВЧ-СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ОБ’ЄКТІВ ДОВІЛЬНОЇ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ // Заявка на винахід № a2018 11844, МПК G01N 22/04, заявл. 30.11.2018, Опубліковано 10.06.2020, бюл. № 11
Scopus Author ID: 57190807222
Web of Science ResearcherID: F-5507-2014
ORCID: 0000-0001-9412-2698
Google Scholar: aiO03D8AAAAJ

Email:    [email protected]

Буйний Роман Олександрович | доцент кафедри, к.т.н., доцент

Коротка біографічна довідка:

Національність: українець. Народився 22 серпня 1978р. у м.Волгодонськ, Ростовської області (РРФСР). 
1995 рік – закінчив Городнянську с/ш №1 та вступив до Чернігівського технологічного інституту. 
2000  рік – закінчив Чернігівський державний технологічний університет (ЧДТУ) за спеціальністю «Електронні системи» і отримав кваліфікацію інженера електронної техніки. 
2003 рік – закінчив аспірантуру при ЧДТУ за спеціальністю 05.14.02 “електричні станції, мережі та системи”.
2005 рік – у Інституті електродинаміки НАН України захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.14.02 «Електричні станції, мережі та системи» (тема дисертації: «Моделі і методи оптимізації надійності повітряних розподільних електричних мереж»). 
2011 рік – отримав атестат доцента по кафедрі електричних систем і мереж.
Залучався у якості відповідального виконавця з розробки та оновлення нормативної бази у сфері електроенергетики у інституті “Укрсільенергопроект”, НТЦ “Електроенргетики” та НПЦР ОЕС України НЕК “Укренерго”.
З серпня 2017 по лютий 2019 року працював за сумісницвом на на посаді керівника групи електротехнічного відділу ПАТ ПТІ “Київоргбуд”де був відповідальним виконавцем та координатором робіт з підвищення ефективності функціонування розподільних електричних мереж 10-110кВ операторів систем розподілу України. 
З жовтня 2018 по травень 2019 року працював за сумісницвом на на посаді головного інженера ТОВ “Мережі та системи”, де був відповідальним виконавцем та координатором робіт з проектування кабельної мережі збору потужності Сиваської ВЕС.
Працює на посаді доцента кафедри. 

Основні наукові публікації за напрям

Наукові інтереси присвячені підвищенню надійності та економічності роботи електричних мереж, вирішенню ряду питань їх діагностики та експлуатації. За результатами досліджень опубліковано понад 50 наукових статей як у фахових виданнях України, так і за кордоном. Приймав участь у понад 30 міжнародних конференціях та семінарах. Деякі результати наукових досліджень доповідались на науково-технічних нарадах Науково-проектного центру розвитку ОЕС України НЕК “Укренерго” та знайшли застосування у нормативних документах.
Приймав участь у розробці 12 нормативних документів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, зокрема таких:
– «СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49: 2011 Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ. Настанова»; – «СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-54:2011 Визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання»; – «СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-70:2012 Проектування підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими напругою 110кВ і вище. Правила»; – СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-99:2014 Методичні рекомендації побудови схем секціонування розподільної електричної мережі напругою 6-10 кВ – СОБУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 Стандарт операційної безпеки функціонування Об’єднаної енергетичної системи України. Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика. Частина 2. Технічна політика у сфері побудови та експлуатації розподільних електричних мереж.
– ГКД 340.000.002-97 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі.
Був відповідальним виконавцем з переробки деяких глав ПУЕ, остання редакція яких вийшла у 2017 році:
Правила улаштування електроустановок . – Видання офіційне. Міненерговугілля України. – Х.: Форт, 2017. – 760c.
Mohamed Qawaqzeh, Huthaifa A. Al_Issa, Roman Buinyi, Viacheslav Bezruchko, Ihor Dikhtyaruk, Oleksandr Miroshnyk, Vitalii Nitsenko, The assess reduction of the expected energy not-supplied to consumers in medium voltage distribution systems after installing a sectionalizer in optimal place. Elsevier: Sustainable Energy, Grids and Networks, 2023, ISSN 2352-4677, https://doi.org/10.1016/j.segan.2023.101035.  Журнал CiteScore2021 – 6.5, квартіль – Q1.
SCImago Journal & Country Rank
Al_Issa, H.A.; Qawaqzeh, M.; Khasawneh, A.; Buinyi, R.; Bezruchko, V.; Miroshnyk, O. Correct Cross-Section of Cable Screen in a Medium Voltage Collector Network with Isolated Neutral of a Wind Power Plant. Energies 2021, 14, 3026. https://doi.org/10.3390/en14113026 (включено до науко-метричної бази Scopus та Web of Science). Журнал CiteScore2020 – 4.7, квартіль – Q2.
SCImago Journal & Country Rank
Безручко В.М., Буйний Р.О., Ткач В.І. Відбір потужності від струму однофазного замикання на землю для живлення приладу ідентифікації замикання // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – №4(151). – С.25-31. – doi: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-151-4-25-31 (фахове видання віднесене до категорії «Б»)
Безручко В.М., Буйний Р.О., Зорін В.В., Квицинський А.О. Економічно обґрунтована густина струму для кабелів напругою 10-35кВ, що з’єднують потужні вітроенергетичні установки // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2020. – №57. – С.5-9. – https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.005 (фахове видання віднесене до категорії «Б»)
Bezruchko, V., Buinyi, R., Tkach, V., Miroshnyk, O. The expected reduction of energy not supplied to consumers after installation the identifiers of single-phase-to-earth fault in power networks with isolated neutral // TEKA: Quarterly Journal of Agri-Food Industry. – 2020, Vol.20, No.1, pp.27-31. (періодичному науковому виданні Європейського Союзу)
Буйний Р.О., Красножен А.В., Зорін В.В., Квицинський А.О.  Обґрунтування області використання класу напруги 20 кВ у міських електричних мережах України. – Технічна електродинаміка, 2019, 2019(1), стр. 68–71. (фахове видання віднесене до категорії «А»включено до науко-метричної бази Scopus). Журнал CiteScore2019 – 0.9, квартіль – Q3.
Безручко В.М., Буйний Р.О., Строгій А.Ю. Використання GSM технологій при ідентифікації місць однофазних замикань на землю в електричних мережах з ізольованою нейтраллю зі штирьовою ізоляцією // Технічна електродинаміка. – 2018. – №5. – С.96-99. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.05.096  (фахове видання віднесене до категорії «А»включено до науко-метричної бази Scopus). Журнал CiteScore2018 – 0.8, квартіль – Q3.
SCImago Journal & Country Rank  
Bezruchko, V., Buinyi, R., Strogii, A., Tkach, V. Іntegration of New Single-Phase-to-Ground Faults Detection Devices into Existing SmartGrid Systems // IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems, ESS 2019 – Proceedings, Kyiv, Ukraine, 2019, pp.84-87. – doi: https://doi.org/10.1109/ESS.2019.8764237.(включено до науко-метричної бази Scopus)

Підручники, навчальні посібники, монографії

Є співавтором навчального посібника з грифом МОН України:
Зорін В.В., Штогрин Є.А., Буйний Р.О. Електричні мережі та системи (окремі розділи) – Ніжин : ТОВ “Аспект-Поліграф”, 2011. – 248с.

Авторські свідоцтва та патенти

Пат. на корисну модель 147799 Україна, МПК G01R31/08. Пристрій ідентифікації однофазних замикань на землю в мережах з ізольованою нейтраллю / В.М. Безручко, Р.О. Буйний, А.Ю. Строгій, В.І. Ткач; заявник та патентовласник Чернігівський національний технологічний університет (UA). – № a2018 03974; заявл. 12.04.2018; опубл. 16.06.2021
Пат. на корисну модель 149445 Україна, МПК G01R11/48. Вимірювальний пристрій для визначення вихідних даних для корекції розрахунку технологічних втрат електроенергії / В.М. Безручко, Р.О. Буйний, А.Ю. Строгій, В.І. Ткач; заявник та патентовласник Національний університет «Чернігівська політехніка» (UA). – № u202103699; заявл. 29.06.2021; опубл. 17.11.2021
Патент на корисну модель 150293 Україна, МПК H01F27/24. Трифазний фільтр гармонік струмів нульової послідовності автотрансформаторного типу з регулюванням струму / В.М. Безручко, Р.О. Буйний, А.Л. Приступа; заявник та патентовласник Національний університет «Чернігівська політехніка» (UA). – № a2021 03700; заявл. 29.09.2021; опубл. 26.01.2022).

Науково-дослідні роботи

2013-2015рр. – “Підвищення ефективності роботи електричних мереж” (№ДР 0113U006409) – відповідальний виконавець; 
2015 р. – “Принципи побудови розподільної електричної мережі напругою 10 кВ із застосуванням новітньої комутаційної апаратури. Рекомендації” (№ДР 0113U004405) – відповідальний виконавець;
2015-2017рр. – “Підвищення ефективності роботи діючих електричних мереж” (№ДР 0116U003320) – відповідальний виконавець;
2017-2019рр. – “Обґрунтування умов використання класу напруги 20кВ у розподільних електричних мережах України” (№ДР 0117U005590) – відповідальний виконавець;
2019 р. – “Визначення місць однофазних замикань на землю в електричних мережах з ізольованою нейтраллю” (№ДР 0118U006804) – відповідальний виконавець;
2020-2021рр. – “Дослідження впливу нелінійних приймачів електроенергії комунально-побутового сектору на ефективність роботи низьковольтних електричних мереж” (№ДР 0119U103455) – керівник…
Scopus Author ID: 56184063300
Web of Science ResearcherID: F-7922-2014
ORCID: 0000-0002-5432-2924 
Gogle Scholar: 2lwir78AAAAJ

Email:    [email protected]

Бодунов Вадим Миколайович | доцент кафедри, к.т.н.

Коротка біографічна довідка:

Народився 01 березня 1979р.
У 2000р. закінчив закінчив Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю «Електронні системи» і отримав кваліфікацію інженера електронної техніки.
У 2007р. закінчив аспірантуру в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України за спеціальністю 01.05.02 “Математичне моделювання та обчислювальні методи”
У 2016р. у Чернігівському нацональному технологічному університеті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, тема дисертації: «Управління режимами роботи малозавантажених електричних мереж із джерелами розподіленої генерації».
На даний час працює на посаді доцента кафедри.

Напрями наукової діяльності:

Розподілена генерація, підвищення ефективності розподільчих електричних мереж

Основні наукові публікації:

Піший туризм, фотографіяїЖильцов А. В. Алгоритм встановлення джерел розподіленої генерації в електричних мережах / А. В. Жильцов, О. В. Гай, В. М. Бодунов // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2011. – Вип. 59. – С. 3–7.
Тугай Ю. І. Інтеграція поновлюваних джерел енергії в розподільні електричні мережі сільських регіонів / Ю. І. Тугай, В. В. Козирський, О. В. Гай, В. М. Бодунов // Технічна електродинаміка. – 2011. – №5. – С.63–67.
Бодунов В. М. Рекомендації щодо вибору потужності джерел розподіленої генерації в розподільних електричних мережах сільських регіонів / В. М. Бодунов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – №3. – С. 115–118.
Бодунов В. М. Ідентифікація сегменту електричної мережі для задачі управління потоками активної потужності в електричній мережі з ДРГ [Електронний ресурс] / В. М. Бодунов // Енергетика і автоматика. – 2013. – № 1(15). – С. 1–6 с. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eia/2013_1/ 13bvmdrg.pdf
Козирський В.В. Формування динамічної моделі відновлення електропостачання споживачів в системах з джерелами розподіленої генерації / В. В. Козирський, О. В. Гай, В. М. Бодунов, В. А. Костюк // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013. – Вип. 13. Т.2. – С. 50–56.
Бодунов В.М. Урахування острівних режимів під час вибору потужності джерел розподіленої генерації / В. М. Бодунов, О. В. Гай // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – №6. – С. 82–83.
Бодунов В.М. Принципи оцінювання потужності джерел розподіленого генерування в системах електропостачання/ В. М. Бодунов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – №3. – С. 63–67.
F. Tiutiunnyk, A. Prystupa and V. Bodunov, “Improving methods for evaluating the stability of electrical systems with distributed generation,” 2016 II International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF), Kharkiv, 2016, pp. 37-40.
T. Kulko, V. Bodunov, A. Prystupa, A. Gai “Placement of distributed generation considering topology,” 2017 IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF), Lviv, 2017, pp. 32-35.
V. Bodunov, T. Kulko, A. Prystupa and A. Gai, “Topological Task of Distributed Generation Placement Using a Pareto optimization,” 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), Kharkiv, 2018, pp. 183-188.
V.Bodunov, T.Kulko Peculiarities of the feasibility study for on-grid photovoltaic installation of private household / Proceedings of the 2nd Annual conference “Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities”, Tallin, pp. 7-9.

Підручники, навчальні посібники, монографії:

Електромеханічні перехідні процеси в електричних системах : [Навчальний посібник] / О.В. Гай, В.М. Бодунов. – К. : ЦП «Компринт», 2020. – 399 с.

Авторські свідоцтва та патенти:

Спосіб формування динамічного енергоострову: патент на корисну модель Пат. 89884 Україна: МПК H 02 H 5/00 / В. В. Козирський, В. М. Бодунов, О. В. Гай, В. А. Костюк, А. В. Петренко; власник патенту Національний університет біоресурсів і природокористування України. – № 2012 11406; заявл. 03.10.2012; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. — 4 с.

Науково-дослідні роботи:

Відповідальний виконавець НДР «Smart Grid технології в системах енергоживлення та виробництвах з біотехнічними об’єктами» (№ДР0112U003006).
Виконавець НДР «Підвищення ефективності роботи електричних мереж» (№ДР0113U006409).
Виконавець НДР “Підвищення ефективності роботи діючих електричних мереж” (№ДР0116U003320).
Виконавець НДР “Обґрунтування умов використання класу напруги 20кВ у розподільних електричних мережах України” (№ДР 0117U005590)
Виконавець НДР «Дослідження впливу нелінійних приймачів електроенергії комунально-побутового сектору на ефективність роботи низьковольтних електричних мереж» (№ДР0119U103455).

Науково-метричні бази:

ORCID: 0000-0003-2882-5787
Scopus: 16201956400
ResearcherID: G-4672-2014

Email:     [email protected]

Безручко Вячеслав Михайлович | доцент кафедри, к.т.н.


Коротка біографічна довідка:

Народився 11.12.83 в м. Чернігові.
В 2001 поступив і в 2006 закінчив Чернігівській державний технологічний університету за спеціальністю електронні системи і отримав кваліфікацію магістра електронних систем.
З 2006 по 2009 навчався в аспірантурі на кафедрі «Електричні системи і мережі» Чернігівського державного технологічний університету за спеціальністю “Електричні станції, мережі та системи”.
У 2011 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи».
На даний момент працює на посаді доцента кафедри.

Основні наукові публікації за напрям:

L. H. Hussienat, M. Syvenko, S. Dudnikov, A. Sereda, V. Bezruchko and S. Halko, “Phased Modeling Of An Autonomous Solar Power Plant And Its Operation In The Power System,” 2023 IEEE 4th KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), Kharkiv, Ukraine, 2023, pp. 1-5, doi: https://doi.org/10.1109/KhPIWeek61412.2023.10312834 ISBN:979-8-3503-9554-9  Тези, входить до наук. бази Scopus
V. Bezruchko, R. Buinyi, I. Dikhtyaruk and A. Sereda, “The calculation of the Sectionalizer location in Medium Voltage Distribution Systems to reduction the Expected Energy Not-Supplied to consum-er,” 2023 IEEE 4th KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), Kharkiv, Ukraine, 2023, pp. 1-4, doi: https://doi.org/10.1109/KhPIWeek61412.2023.10312921 ISBN:979-8-3503-9554-9  Тези, входить до наук. бази Scopus

A. Strohii, R. Buinyi, V. Bezruchko, A. Krasnozhon and B. Kulik, “The assessment of the leakage current through pin-type insulators with defect or contaminated of medium voltage overhead power lines,” 2023 IEEE 4th KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), Kharkiv, Ukraine, 2023, pp. 1-4, doi: https://doi.org/10.1109/KhPIWeek61412.2023.10312882 ISBN:979-8-3503-9554-9  Тези, входить до наук. бази Scopus

Mohamed Qawaqzeh, Huthaifa A. Al_Issa, Roman Buinyi, Viacheslav Bezruchko, Ihor Dikhtyaruk, Oleksandr Miroshnyk, Vitalii Nitsenko,
The assess reduction of the expected energy not-supplied to consumers in medium voltage distribution systems after installing a sectionalizer in optimal place. Elsevier: Sustainable Energy, Grids and Networks, 2023, ISSN 2352-4677, https://doi.org/10.1016/j.segan.2023.101035. (включено до науко-метричної бази Scopus). Журнал CiteScore2021 – 6.5, квартіль – Q1.

SCImago Journal & Country Rank

Al_Issa, H.A.; Qawaqzeh, M.; Khasawneh, A.; Buinyi, R.; Bezruchko, V.; Miroshnyk, O. Correct Cross-Section of Cable Screen in a Medium Voltage Collector Network with Isolated Neutral of a Wind Power Plant. Energies 2021, 14, 3026. https://doi.org/10.3390/en14113026 (включено до науко-метричної бази Scopus та Web of Science). Журнал CiteScore2020 – 4.7, квартіль – Q2.

SCImago Journal & Country Rank

V. Bezruchko, R. Buinyi, V. Bodunov, A. Krasnozhon and O. Miroshnyk. Choosing the Cross-section of Cable Core for Wind Power Electrical Collector Network taking into account the economic factor, 2022 IEEE 8th International Conference on Energy Smart Systems(ESS), 2022, pp. 59-62, doi: https://doi.org/10.1109/ESS57819.2022.9969259 (включено до науко-метричної бази Scopus)
Коленченко Є.Ю., Безручко В.М., Буйний Р.О., Діхтярук І.В. Зменшення технологічних витрат електричної енергії на підігрів масляних вимикачів 35-110кВ в АТ«Чернігівобленерго» Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність. – 2021. – № 1(2). – С.37-44. ISSN: 2224-0349 https://doi.org/10.20998/2224-0349.2021.01.06 Стаття, фахове видання категорії «Б»
Безручко В.М., Буйний Р.О., Ткач В.І. Відбір потужності від струму однофазного замикання на землю для живлення приладу ідентифікації замикання // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – №4(151). – С.25-31. – doi: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-151-4-25-31 (фахове видання віднесене до категорії «Б»)
Безручко В.М., Буйний Р.О., Зорін В.В., Квицинський А.О. Економічно обґрунтована густина струму для кабелів напругою 10-35кВ, що з’єднують потужні вітроенергетичні установки // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2020. – №57. – С.5-9. – https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.005 (фахове видання віднесене до категорії «Б»)
Bezruchko, V., Buinyi, R., Tkach, V., Miroshnyk, O. The expected reduction of energy not supplied to consumers after installation the identifiers of single-phase-to-earth fault in power networks with isolated neutral // TEKA: Quarterly Journal of Agri-Food Industry. – 2020, Vol.20, No.1, pp.27-31. (періодичному науковому виданні Європейського Союзу)
Безручко В.М., Буйний Р.О., Строгій А.Ю. Використання GSM технологій при ідентифікації місць однофазних замикань на землю в електричних мережах з ізольованою нейтраллю зі штирьовою ізоляцією // Технічна електродинаміка. – 2018. – №5. – С.96-99. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.05.096  (фахове видання віднесене до категорії «А»включено до науко-метричної бази Scopus). Журнал CiteScore2018 – 0.8, квартіль – Q3.

SCImago Journal & Country Rank

Безручко В.М., Демченко М.О., Філиппова М.В. Система неруйнівного контролю балочних елементів промислових споруд // Системи обробки інформації. – 2015, Вип. 6 (131). – C.39-42
Bezruchko, V., Buinyi, R., Strogii, A., Tkach, V. Іntegration of New Single-Phase-to-Ground Faults Detection Devices into Existing SmartGrid Systems // IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems, ESS 2019 – Proceedings, Kyiv, Ukraine, 2019, pp.84-87. – doi: https://doi.org/10.1109/ESS.2019.8764237.(включено до науко-метричної бази Scopus)
Безручко В.М. , Сапон С. П., Космач О.П., Федориненко Д. Ю. Експериментальна оцінка енергоефективності приводу верстатів на допоміжних ходах // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2016. – №3(4). – С.130-144. (фахове видання віднесене до категорії «Б»)
Безручко В.М. Захист фільтрів струмів нульової послідовності у ненормальний режимах мережі.– Технічні науки та технології. – 2018. – №2(12). (фахове видання)
Безручко В.М. Експериментальна оцінка енергоефективності приводу верстатів на допоміжних ходах. Вісник Чернігівського дер-жавного технологічного університету. – 2016. – №3(4). – С.130-144. (фахове видання)
Безручко В.М. Сравнительный анализ трехфазных фильтров токов нулевой последовательности автотрансформаторного и трансформаторного типа / И.В. Волков, И.В. Пентегов, С.В. Рымар, В.М. Безручко, Б.Б. Ларченко, Г.С. Кривенко, М. Levin // Технічна електродинаміка. Тем. випуск. «Проблеми сучасної електротехніки». – 2008. – Ч. 3. – С. 49-56. (фахове видання)
Безручко В.М. Особенности работы трехфазно-двухфазного фильтра токов нулевой последовательности / И.В. Пентегов, И.В. Волков, В.М. Безручко, С.В. Рымар, Г.С. Кривенко, В.П. Кабан, В.Ю. Матвеев // Вестник НТУУ “ХПИ” Тем. выпуск. – 2008. – № 45. – С. 110-118. (фахове видання)
Безручко В.М. Расчет и сравнение индуктивностей цепей протекания токов нулевой последовательности в автотрансформаторных фильтрах / И.В. Пентегов, С.В. Рымар, В.М. Безручко // Технічна електродинаміка. – 2009. – №6. – С.38-45.(фахове видання)
Безручко В.М. Оптимизация фильтров токов нулевой последовательности ав­то­трансформаторного типа и их сравнительный анализ / И.В. Пентегов, С.В. Рымар, В.М. Безручко // Електротехніка і електромеханіка. – 2010. – № 6. – С. 64–71.(фахове видання)
Безручко В.М. Выбор мест присоединения фильтров токов нулевой последовательности к распределительной сети высотных административных зданий / И.В. Пентегов, В.М. Безручко, А.Л. Приступа // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2011. – №1(47). – С.134-141. (фахове видання)
Безручко В.М. Результаты испытаний фильтра токов нулевой последова­тельности новой конструкции в административном здании / И.В. Пентегов, А.С. Письменный, В.М. Безручко, С.В. Рымар, Г.С. Кривенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2008. – Вип. 18. Ч. 2. – С. 7-9. (фахове видання)
 

Підручники, навчальні посібники, монографії

Приступа А.Л., Безручко В.М., Велігорський О.А., Ревко А.С., Кришньов Ю.В. Сучасні автономні гідрометеорологічні вимірювальні станції: монографія. Чернігів, Видавець: “ФОП Брагинець О.В.”, 2019. – 184с.

Авторські свідоцтва та патенти

Пат. 88912 Україна, МПК Н 01 F 27/24. Трифазний фільтр гармонік струмів нульової послідовності автотрансформаторного типу / І.В. Пентегов, І.В. Волков, С.В. Римар, В.М. Безручко, Г.С. Кривенко, Б.Б. Ларченко (Україна (UA)), М. Левін (Канада (CA)); заявник та патентовласник Чернігівський державний технологічний університет (UA). – № а 2007 01489; заявл. 12.02.2007; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23.
Пат. 88913 Україна, МПК Н 01 F 27/24. Трифазний фільтр гармонік струмів нульової послідовності автотрансформаторного типу / І.В. Пентегов, І.В. Волков, С.В. Римар, В.М. Безручко, Г.С. Кривенко, Б.Б. Ларченко (Україна (UA)), М. Левін (Канада (CA)); заявник та патентовласник Чернігівський державний технологічний університет (UA). – № а 2007 01508; заявл. 12.02.2007; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23.
Пат. на корисну модель 147799 Україна, МПК G01R31/08. Пристрій ідентифікації однофазних замикань на землю в мережах з ізольованою нейтраллю / В.М. Безручко, Р.О. Буйний, А.Ю. Строгій, В.І. Ткач; заявник та патентовласник Чернігівський національний технологічний університет (UA). – № a2018 03974; заявл. 12.04.2018; опубл. 16.06.2021
Пат. на корисну модель 149445 Україна, МПК G01R11/48. Вимірювальний пристрій для визначення вихідних даних для корекції розрахунку технологічних втрат електроенергії / В.М. Безручко, Р.О. Буйний, А.Ю. Строгій, В.І. Ткач; заявник та патентовласник Національний університет «Чернігівська політехніка» (UA). – № u202103699; заявл. 29.06.2021; опубл. 17.11.2021
Патент на корисну модель 150293 Україна, МПК H01F27/24. Трифазний фільтр гармонік струмів нульової послідовності автотрансформаторного типу з регулюванням струму / В.М. Безручко, Р.О. Буйний, А.Л. Приступа; заявник та патентовласник Національний університет «Чернігівська політехніка» (UA). – № a2021 03700; заявл. 29.09.2021; опубл. 26.01.2022).

Участь у міжнародних проектах

Асистент міжнародного проекту “THEOREMS-Dnipro. Transboundary HydrometEORological and Environmental Monitoring System of Dnipro river ” Програми територіального співробітництва ЄС для країн Східного партнерства “Білорусь – Україна” (EaPTC) 29.11.2017-30.03.2019. Грантовий контракт №83265669.

Науково-дослідні роботи

Відповідальний виконавець НДР «Підвищення ефективності роботи діючих електричних мереж» (№ДР0116U003320).
Відповідальний виконавець НДР «Дослідження впливу нелінійних приймачів електроенергії комунально-побутового сектору на ефективність роботи низьковольтних електричних мереж» (№ДР0119U103455).
Виконавець НДР «Обґрунтування умов використання класу напруги 20кВ у розподільних електричних мережах України» (№ДР0117U005590)
Виконавець НДР «Принципи побудови розподільної електричної мережі напругою 10 кВ із застосуванням новітньої комутаційної апаратури. Рекомендації» (№ДР0113U006409)
Виконавець НДР «Визначення місць однофазних замикань на землю в електричних мережах з ізольованою нейтраллю» (№ДР0118U006804).
Scopus Author ID: 57203532085
Web of Science ResearcherID: F-5725-2014
ORCID: 0000-0002-3705-8543
Google Scholar: rPWWbboAAAAJ

Email:     [email protected]

Красножон Андрій Васильович | доцент кафедри, к.т.н.

Коротка біографічна довідка:

Народився 16 вересня 1980 року в м. Чернігові.
В 1997 році закінчив середню школу № 3 м. Чернігова.
В 2002 році закінчив Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю “Електронні системи”.
З липня по жовтень 2002 року працював інженером-конструктором в КБ ТОВ БПП “Атілос”.
З листопада 2002 року прийнятий на посаду викладача-стажиста кафедри електротехніки та автоматики ЧДТУ і до червня 2003 року проходив стажування на кафедрі теоретичної електротехніки НТУУ “КПІ”.
З жовтня 2003 року по жовтень 2006 року навчався в очній аспірантурі за спеціальністю 05.14.02 “Електричні станції, мережі та системи” при кафедрі електричних систем і мереж.
З листопада 2006 року до лютого 2011 року працював на посаді асистента кафедри електричних систем і мереж.
З лютого 2011 року і до теперішнього часу працює на посаді старшого викладача кафедри електричних систем і мереж.
В жовтні 2010 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.05 “Теоретична електротехніка” на тему: “Розвиток теорії поверхневого ефекту в феромагнітних тілах на базі ВКБ-методу та рівняння Ріккаті”.
Неодружений.

Основні наукові публікації за напрям:

Буйный Р.А., Дихтярук И.В., Красножон А.В. Использование разъединителя РЛКВ-С-10 для секционирования распределительных сетей напряжением 10 кВ // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія Технічні науки : збірник. – Чернігів : ЧДТУ, 2012. – №1(55). – С.227-232.
Буйный Р.А., Дихтярук И.В., Красножон А.В. Устранение зоны нечувствительности основной защиты линий 10 кВ при помощи предохранителя-разъединителя ПРВТ-10 // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія Технічні науки : збірник. – Чернігів : ЧДТУ, 2012. – №3(59). – С. 184-190.
Красножон А.В., Буйний Р.О., Пентегов І.В. Розрахунок втрат активної потужності в грозозахисному тросі повітряних ліній електропередачі // Технічна електродинаміка. – 2016. – №4. – С.23-25.
Красножон А.В., Пентегов І.В., Красножон О.В., Тимошенко З.О. Зменшення втрат активної потужності в грозозахисному тросі двоколової повітряної лінії електропередачі шляхом зміни розташування її фаз // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2018. – Вип.50. – С.42-45.
Буйний Р.О., Красножон А.В., Зорін В.В., Квицинський А.О. Обгрунтування області використання класу напруги 20 кВ у міських електричних мережах України // Технічна електродинаміка. – 2019. – №1. – С.68-71.
Буйний Р.О., Діхтярук І.В., Красножон А.В., Квицинський А.О. Дослідження впливу ВЕУ на величину струму міжфазного короткого замикання через екрани кабелів мережі ВЕС напругою 10-35 кВ// Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2020. – №56. – С.34-39.
Красножон А.В., Буйний Р.О., Діхтярук І.В., Квицинський А.О. Дослідження розподілу магнітного поля діючої двоколової ЛЕП 110 кВ «ЧТЕЦ – Чернігівська-330» у зоні житлової забудови та методів його зменшення до безпечного рівня // Електротехніка і Електромеханіка. – 2020. – №6. – С.44-51

Науково-дослідні роботи

Відповідальний виконавец НДР “Дослідження впливу нелінійних приймачів електроенергії комунально-побутового сектору на ефективність роботи низьковольтних електричних мереж” №ДР0119U103455 – (2019-2021)
Виконавец НДР “Підвищення ефективності роботи діючих електричних мереж” №ДР0116U003320  (2015-2017)
Виконавец НДР “Обґрунтування умов використання класу напруги 20 кВ у розподільних електричних мережах України” №ДР0117U005590  (2018-2019)
Scopus Author ID: 57191825825
Web of Science ResearcherID: M-8303-2016
ORCID: 0000-0002-6215-7535

Email:    [email protected]

Діхтярук Ігор Віталійович | доцент, к.т.н.

Коротка біографічна довідка:

Народився в 1989р.
В 2006р. закінчив школу-ліцей №15 м.Чернігова.
В 2011р. закінчив Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю “Електричні системи і мережі” і отримав кваліфікацію інженера-електрика.
З 2011 по 2014р. аспірант кафедри ЕСіМ ЧНТУ.
З 2014р. асистент кафедри ЕСіМ ЧНТУ

Наукові публікації:

 
  • Р.О. Буйний, І.В.Діхтярук, В.В.Зорін. Застосування роз’єднувачів нового покоління у схемах автоматизованого секціонування розподільних мереж напругою 6-10 кВ // Технічна електродинаміка. ‒ 2014. ‒ №3. ‒ С.70-75.
  • І.В. Діхтярук, Використання роз’єднувачів нового покоління для секціонування розподільних електричних мереж з джерелами розподіленої генерації. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. ‒ 2014. ‒ №1(112). ‒ С.58-61.
  • І.В. Діхтярук, Визначення раціональних місць встановлення автоматичних секціонуючих ро’зєднувачів в розподільних мережах напругою 10кВ. // Технічна електродинаміка. ‒ 2014. ‒ №4. ‒ С.53-54.
  • Діхтярук І.В. Вплив секціонування розподільних мереж напругою 6-10кВ автоматичними роз’єднувачами на інтегральні показники надійності / І.В. Діхтярук // Технічний аудит та резерви виробництва. ‒ 2016. ‒ No2/1(28). ‒ С.35-39.
  • Буйний Р.О., Діхтярук І.В., Красножон А.В., Квицинський А.О. Дослідження впливу ВЕУ на величину струму міжфазного короткого замикання через екрани кабелів мережі ВЕС напругою 10-35 кВ// Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2020. – №56. – С.34-39. – https://doi.org/10.15407/publishing56.034 (категорія Б)
  • Красножон А.В., Буйний Р.О., Діхтярук І.В., Квицинський А.О. Дослідження розподілу магнітного поля діючої двоколової ЛЕП 110 кВ «ЧТЕЦ – Чернігівська-330» у зоні житлової забудови та методів його зменшення до безпечного рівня // Електротехніка і Електромеханіка. – 2020. – №6. – С.44-51. (Web of Science)
  • Бодунов В.М., Діхтярук І.В., Приступа А.Л. Автоматизація моделювання ферорезонансних перенапруг в електричних мережах напругою 110кВ // «Технічні науки та технології». – 2021. – №2. (Категорія Б).
  • Коленченко , Є. Ю. ., В. М. . Безручко, Р. О. . Буйний, і І. В. . Діхтярук. «ЗМЕНШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПІДІГРІВ МАСЛЯНИХ ВИМИКАЧІВ 35–110 КВ В АТ ‘ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО’». Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 1 (2), Липень 2021, с. 37-44, doi:10.20998/2224-0349.2021.01.06.
  • Бодунов В.М., Діхтярук І.В., Приступа А.Л. Моделювання неповнофазних режимів роботи електричних мереж напругою 110кВ з нелінійними елементами // Технічні науки та технології : науковий журнал / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – № 2(24). С.161-166. DOI: 10.25140/2411-5363-2021-2(24)-161-168/

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6565-6356

ResearcherID: M-8276-2016

SCOPUS Author ID: 56251972400

Email:    Dihtyaruk.ihor@gmail.com

Кулик Богдан Іванович | зав. лабораторіями, к.т.н.

Коротка біографічна довідка:

Народився 1980 року в м. Умань Черкаської області.
В 1997 році закінчив середню школу.
В 2002 році закінчив Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю “Електронні системи”.
Потім працював на посаді майстра виробничого навчання кафедри електротехніки та автоматики ЧДТУ .
З 2005 по 2008 навчався в очній аспірантурі за спеціальністю 05.14.02 “Електричні станції, мережі та системи” при кафедрі електричних систем і мереж.
З 2008 року і до теперішнього часу працює на посаді завідувача лабораторіями кафедри електричних систем і мереж.
У 2016 захистив дисертацію на тему: “Принципи компенсації реактивної потужності в діючих електричних системах”.

Викладає дисципліни:

“Електротехнічні матеріали” та “Техніка високих напруг”.

Email:     @gmail.com

Кулько (Горбань) Тетяна Володимирівна | доцент кафедри, к.т.н.

Коротка біографічна довідка:

Народилася 25 липня 1983 року в м. Чернігів. 
2005 р. – закінчила Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю “Електричні системи та мережі”; 
2008 р. – закінчила аспірантуру Чернігівського державного технологічного університету за спеціальністю “Електричні станції, мережі та системи”. 
2013 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Електротехнічні комплекси та системи” на тему “Формування системи енергопостачання з урахуванням топологічного фактору”. 
На даний час працює на посаді доцента кафедри. 

Основні наукові публікації

Скоробогатова В.І., Кулько (Горбань) Т.В. Топологія електричної мережі як фактор енергозбереження // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 1 (47). – С. 156-160.– (Серія “Технічні науки”).

T. Kulko, V. Bodunov, A. Prystupa and A. Gai, “Placement of distributed generation considering topology,” 2017 IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF), Lviv, 2017, pp. 32-35.

V. Bodunov, T. Kulko, A. Prystupa and A. Gai, “Topological Task of Distributed Generation Placement Using a Pareto optimization,” 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS), Kharkiv, 2018, pp. 183-188.

Науково-дослідні роботи

0106U001375 – Дослідження динаміки властивостей та складових втрат електроенергії в елементах систем електропостачання (2006-2008) – виконавець 

0107U02091 – Оптимальне керування взаємними і транзитними перетоками потужності в об’єднаних електроенергетичних системах (2007-2009) – виконавець 

0113U006409 – Підвищення ефективності роботи електричних мереж (2013-2015) – виконавець 

0116U003320 – Підвищення ефективності роботи діючих електричних мереж (2015-2017) – виконавець 

Scopus Author ID: 57201904162 
Web of Science ResearcherID F-5520-2016 
ORCID: 0000-0003-2734-5300 
Google Scholar: oddrxr8AAAAJ 

Email: gortv83@gmail.com   

Макаренко Наталія Геннадіївна | ст. лаборант

Коротка біографічна довідка:

Народилася в 1955р.
В 1972р. закінчила с/ш №19 м.Чернігова.
В 1984р. закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю інженер-конструктор-технолог швейного виробництва.
З 2007р. і по теперішній час працює на посаді ст. лаборанта.

Email:     @gmail.com

Наумчик Павло Іванович | доцент кафедри, к.т.н.

Коротка біографічна довідка:

Народився в 1962 р. у м. Чернігові.
У 1980 р. закінчив середню школу №9 м.
У 1985 р. закінчив Чернігівський Державний педагогічний інституту ім. Т.Г.Шевченко, отримавши диплом учителя фізики і астрономії.
Під час навчання у інституті з 1982-1983 р. працював комісаром зонального
З 17 листопада 1985 по 31 вересня 1987 р. проходив дійсну строкову службу у лавах Радянської Армії.
З 31 серпня 1987 р. по 31 серпня 1989 р працював вчителем фізики і астрономії в середній школі №11 м. Чернігова.
З 31 серпня 1989 р. по 31 серпня 1993 р працював вчителем фізики і астрономії в середній школі №33 м. Чернігова.
З 1 вересня 1993 р. по 31 серпня 2011р по 31 серпня 2011 р працював викладачем фізики у Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.
У 2004 р. став пошукувачем наукового ступеню кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика викладання фізики Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 23.053.04 в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка тема дисертації: «методика навчання фізики у загальноосвітніх навчальних закладах з посиленою військово-фізичною підготовкою».
З 1 вересня 2011 р. по 27 серпня 2015 р. працював завідувачем кафедри і доцентом кафедри «Природничих дисциплін, та інформаційних технологій» Україно-Російського інституту (філії) в м. Чернігові федеральної державного бюджетної освітньої установи вищої професійної освіти «Московського Державного відкритого університету ім. В.С. Черномирдіна»
З 1 вересня 2015 р. працює доцентом кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, метрології та фізики Чернігівського національного технологічного університету
Одружений. Має доньку та сина.

Напрям наукової діяльності:

Методика викладання фізики

Наукові публікації:

Наумчик П.І. Використання теоретичних дослідницьких завдань на уроках фізики / Наумчик, П.І. // Фізика та астрономія в школі. — 2009. — N 1. — С. 16-19.
Наумчик П.І. Фронтальне дослідницьке експериментальне завдання «дослідження механічних хвиль/ Наумчик, П.І. // Фізика та астрономія в школі. — 2010. — N 3. — С. 34-36.
Наумчик П.І. Вивчення інтерференції у тонких плівках/ Наумчик, П.І. // Фізика та астрономія в школі. — 2010. — N 10. — С. 28-32.
Наумчик П.І. Використання комп’ютерних презентацій для проведення теоретичних та дослідницьких робіт / П.І. Наумчик // Наукові записки. Вип. 98 – серія: пед. науки – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченко, 2011. – С. 227 – 229.
Наумчик П.І. Оформлення розрахункових задач з фізики/ Наумчик, П.І. // Фізика та астрономія в школі. — 2012. — N 3. — С. 40-43.
Наумчик П.І. Методика вивчення теми «Критичний стан речовини» в загальноосвітніх навчальних закладах / Наумчик П.І. //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Вип. 40 – серія: пед.. науки реалії та перспективи – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – С. 183 – 189.
Наумчик П.І. Лабораторна робота «Вивчення обертального руху твердого тіла» / Наумчик П.І. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (Серія: Педагогічні науки). Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Вип. 116; гол. ред. Чернігів: ЧНПУ, 2014. – С 105-109.
Наумчик П.І. Розвиток умінь учнів оцінювати реальність отриманих результатів у процесі їх підготовки до конкурсу-захисту робіт МАН / П.І. Наумчик // Наукові записки. Вип. 7 – серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченко, 2015. – С. 197 – 202.
Наумчик П.І. Лабораторна робота «дослідження магнітного поля» П.І.Наумчик // Наукові записки. — Випуск 11. — Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. — Кіровоград: РВВ КДГІУ ім. В. Винниченка, 2017 — 121 – 138
Наумчик П. І. Вплив електромагнітних полів на біооб’єкти / П. І. Наумчик // Наукові записки – Випуск 168 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. — 168 – 173.
Наумчик П. І. Оновлення матеріалу шкільної фізики у сфері вивчення лазерної техніки / П. І. Наумчик // Наукові записки / ред. кол. В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін.– Випуск 177. – Частина ІІ. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. — 33 – 37.

Методичні розробки:

Фізика. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів напряму підготовки 6.030510 – «Товарознавство і торгівельне підприємництво» / Укл.: Наумчик П.І. – Чернігів: ЧНТУ, 2015 – 41с.
Наумчик П.І. Загальна фізика. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051701 – «харчові технології та інженерія» / Укл.: Наумчик П.І. – Чернігів: ЧНТУ, 2016 – 200 с.
Фізика. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 181 – харчові технології / Укл.: Наумчик П.І. – Чернігів: ЧНТУ, 2016 – 90с.
Наумчик П.І. Методичні вказівки до самостійної роботи з фізики для студентів спеціальності 181 – Харчові технології / уклад.: П. І. Наумчик. – Чернігів: ЧНТУ, 2016 – 70 с.
Наумчик П.І. Загальна фізика: Конспект лекцій для студентів спеціальності 076 – підприємництво, торгівля і біржова діяльність уклад.: П. І. Наумчик. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 98 с.

Патенти на корисну модель:

Наумчик П.І., Шолом Н.С. Пристрій для оцінювання якості бензину: пат. На кор. модель 25742 Україна: МПК6 G01N133/22, G 01N 9/32. № 119740 U; заявл. 20.03.17; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19. 4 с.
Наумчик П. І., Новик К.С. Пристрій контролю концентрації аргону в склопакетах: пат. На кор. модель (51) МПК G01 R 31/12 (2006.01) UA № 128995; заявл. 30.05.2018, опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19.

Викладає дисципліни:

Фізика
Патентознавство
випробування та сертифікація засобів вимірювальної техніки.

Email:     @gmail.com

Мошель Микола Васильович | д.т.н., професор

Коротка біографічна довідка:

Народився 11 вересня 1946 р., с. Столипівка Любецького (Ріпкинського) р-ну Чернігівської обл.
Вчитель фізики та технічної механіки. Викладач вищої школи , закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут (національний педагогічний університет) ім. Т.Г. Шевченка у 1970 р.
Доктор технічних наук (спец. 05.27.06) 1996 р. Професор кафедри інформатики і обчислювальної техніки, 2001 р.
Відмінник освіти України, 1991 р.

Етапи науково – педагогічної діяльності :

Філіал київського НДІ радіоелектрики, 1972 – 1976 рр. інженер, старший інженер.
Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, старший викладач, доцент, професор кафедри фізики, завідувач кафедри інформатики і обчислювальної техніки, 1976 – 2002 р.р.
Чернігівський державний інститут економіки та управління, професор кафедри стандартизації та техногенної безпеки, 2002 – 2013 р.р.
Чернігівський національний технологічний університет , завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, метрології та фізики, 2013 р.
Свою науково – технічну діяльність почав в Чернігівському філіалі Київського НДІ радіоелектроніки (нині НДІ «Квант»), займався питаннями оптичної локації, там одержав перший досвід оптимізації та проведення наукових досліджень. Після переходу до науково-дослідного сектора Чернігівського педагогічного інституту почав дослідження в досить новій для України галузі фізики рідких кристалів та їх використання в неруйнуючому контролі . Відповідно, кандидатська дисертація (1984 р.) була присвячена явищам переносу електричних зарядів у рідких кристалах.
Після захисту кандидатської дисертації поряд із викладацькою діяльністю продовжував активно займатися проблемами неруйнуючого контролю матеріалів та виробів мікроелектроніки, що і стало темою докторської дисертації. Автор та співавтор понад 160 наукових та навчально–методичних праць, з них 3 авторські свідоцтва, 5 патентів України, 9 навчальних посібників.

Основні наукові публікації:

Popov, V.M., Klimenko, A.S., Pokanevich, A.P., N. V. Moshel’  et al. Liquid-crystal thermography of hot spots on electronic components. Russ Microelectron 36, 392–401 (2007). https://doi.org/10.1134/S1063739707060066 
https://link.springer.com/article/10.1134/S1063739707060066
Gladkikh, A. V., Evtukh, A. A., Klimenko, A. S., Moshel’, N. V., & Kozhevnikova, I. D. (1991). Nondestructive methods of flaw inspection of dielectric films. The Soviet Journal of Nondestructive Testing, 27(1), 64-70. 
Gladkikh, A. V., Evtukh, A. A., Klimenko, A. S., Moshel’, N. V., & Kozhevnikova, I. D. (1991). Nondestructive methods for dielectric films testing. Defektoskopiya, (1), 73-80.
Гриценко Н.И., Мошель Н.В., Клименко А.С., Кучеев С.И. Методы НЖК в анализе областей легирования полупроводниковых кристаллов // Электроника и связь. – 1998, №4. – С.530-533
Сатюков А., Приступа А., Мошель М. Результати експериментальних досліджень впливу вологості дерев’яних матеріалів на проходження сигналів НВЧ діапазону // Технічні науки та технології : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – No 1 (19). – С.157-167
Мошель М. В., Гриценко М. І., Рогоза О. В., Ковтун А. О., Тепла Т. М. Практикум з фізики рідких кристалів у навчальному процесі студентів інженерних спеціальностей. Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. – № 1 (3). – С.83-89.
Мошель М.В. Основи метрології: навчальний посібник. – Чернігів, ЧНТУ, 2016. – 224с.
Мошель М.В., Менайлов О.М. Статистичний контроль та управління якістю продукції. Навчальний посібник/ Чернігів:ЧДІЕУ,2010. –246с.

Підручники, навчальні посібники, монографії

Мошель М.В. Основи метрології / Навчальний посібник. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. – 224 с.

Авторські свідоцтва та патенти:

Гриценко Микола Іванович (UA ); Клименко Анатолій Семенович (UA ); Мошель Микола Васильович СПОСІБ ВИЗHАЧЕHHЯ ЕЛЕКТРИЧHИХ ПОТЕHЦІАЛІВ ЕЛЕМЕHТІВ ІHТЕГРАЛЬHИХ СХЕМ // Пат. на винахід 18960 А Україна, МПК G01R31/28; заявл. 04.08.1994; опубл. 25.12.1997, Бюл. № 6 – 4 с.
Попов Володимир Михайлович (UA ); Клименко Анатолій Семенович (UA ); Поканевич Олексій Платонович (UA ); Мошель Микола Васильович СПОСІБ ВИЯВЛЕНЯ ЛОКАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ В ЗРАЗКАХ КРИСТАЛІВ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ// Пат. на винахід 77499 Україна, МПК G01N13/00; заявл. 13.09.2004; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12 – 4 с.
Гриценко Микола Іванович (UA ); Клименко Анатолій Семенович (UA ); Мошель Микола Васильович СПОСІБ АТЕСТАЦІЇ ДІЕЛЕКТРИЧHОЇ ПЛІВКИ// Пат. на винахід 18962 А Україна, МПК G01N21/88; заявл. 04.08.1994; опубл. 25.12.1997, Бюл. № 6 – 4 с.
Гриценко Микола Іванович (UA ); Клименко Анатолій Семенович (UA ); Мошель Микола Васильович СПОСІБ КОHТРОЛЮ ТОВЩИHИ ДІЕЛЕКТРИЧHИХ ПЛІВОК// Пат. на винахід 18961 А Україна, МПК H01L21/66; заявл. 04.08.1994; опубл. 25.12.1997, Бюл. № 6 – 4 с.
Попов Володимир Михайлович (UA ); Клименко Анатолій Семенович (UA ); Поканевич Олексій Платонович (UA ); Мошель Микола Васильович СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧИХ ДЕФЕКТІВ В ПЛАСТИНАХ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ// Пат. на винахід 84808 Україна, МПК G01N13/00; заявл. 06.07.2007; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22 – 4 с.

Науково-дослідні роботи

0105M006577 – Дослідження та розробка комплексу прецезійних локальних методів контролю фізико-хімічних параметрів напівпровідникових структур при створенні високонадійних виробів мікроелектроніки
0107M007880 – Розроблення методів виявлення та ідентифікації електрично-активних дефектів у напівпровідникових матеріалах та структурах для створення високонадійних виробів мікроелектроніки
0120U101932 – Підвищення ефективності систем інтелектуальних моніторингу
0117U007264 – Підвищення ефективності систем неруйнівного моніторингу інженерних конструкцій і споруд
Scopus Author ID:6507505913
Web of Science ResearcherID:
ORCID: 0000-0002-8775-5793
google scholar: mieOzhwAAAAJ

Email:     [email protected]

Степенко Сегій Анатолійович | доцент кафедри, к.т.н.

Коротка біографічна довідка:

Народився 1989 року в Чернігові.
У 2011 році закінчив магістратуру Чернігівського державного технологічного університету за спеціальністю «Електронні системи».
У 2011-2014 роках навчався в аспірантурі за спеціальністю 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії.
У 2012-2013 роках проходив науково-дослідницьке стажування в Талліннському університеті технологій (Естонія) за програмою «Енергетика та геотехнології».
Трудову діяльність розпочав у 2010 році на посаді лаборанта кафедри промислової електроніки.
У 2011 році працював молодшим науковим співробітником.
У 2012-2015 роках працював асистентом кафедри промислової електроніки, а з 2016 року працює доцентом кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, метрології та фізики Чернігівського національного технологічного університету.

Основні наукові публікації за напрям:

S.Stepenko, O.Husev, D.Vinnikov, A.Fesenko, O.Matiushkin, Feasibility Study of Interleaving Approach for Quasi-Z-Source Inverter, Electronics 2020, 9(2), 277, p. 1 – 11. https://doi.org/10.3390/electronics9020277
S. Stepenko, O.Husev, D.Vinnikov, C.Roncero-Clemente, S.Pires Pimentel, E.Santasheva, Experimental Comparison of Two-Level Full-SiC and Three-Level Si–SiC Quasi-Z-Source Inverters for PV Applications, Energies 2019, 12(13), 2509, p. 1 – 17. doi.org/10.3390/en12132509 https://www.mdpi.com/1996-1073/12/13/2509
S.Stepenko, O.Husev, S.Pires Pimentel, E.Makovenko, D.Vinnikov, Small Signal Modeling of Interleaved Quasi-Z-Source Inverter with Active Power Decoupling Circuit, Proceedings of 59th International Scientific Conference of Riga Technical University on Power and Electrical Engineering (RTUCON’2018), November 12 –14, 2018, Riga, IEEE, pp.1-6. DOI: 10.1109/RTUCON.2018.8659903 https://ieeexplore.ieee.org/document/8659903
S.Stepenko, O.Husev, S.Pires Pimentel, D.Vinnikov, C.Roncero-Clemente, E.Makovenko, Digital Control Strategy for Interleaved Quasi-Z-Source Inverter with Active Power Decoupling, Proceedings of 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON’2018), October 21 –23, 2018, Washing-ton, pp. 3725-3730, IEEE. DOI: 10.1109/IECON.2018.8591441 https://ieeexplore.ieee.org/document/8591441
S.Stepenko, C.Roncero-Clemente, O.Husev, E.Makovenko, S.Pimentel, D.Vinnikov, New Interleaved Single-Phase Quasi-Z-Source Inverter with Active Power Decoupling, Proceedings of 12th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG’2018), Doha, Qatar, April 10-12, 2018, IEEE. DOI: 10.1109/CPE.2018.8372558 https://ieeexplore.ieee.org/document/8372558
О. Гусєв, Ч. Ронсеро-Клементе, С. Степенко, Д. Вінніков, Е. Ромеро-Кадаваль, “Аналіз функціонування СКК однофазного трирівневого інвертора з квазі-Z-джерелом”, 15-й міжнародний енергетичний Конференція та експозиція управління рухом EPE-PEMC, DS1b.21-1-DS1b.21-6, 4-6 вересня 2012 р.
О. Гусєв, С. Степенко, Ч. Ронсеро-Клементе, Е. Ромеро-Кадаваль, Д. Вінніков, “Однофазний трирівневий квазі-z-джерело-інвертор з новою технікою посилення модуляції”, IECON 2012-38-а щорічна конференція про товариство промислової електроніки IEEE, 5852-5857, 25-28 жовтня 2012 р.
С. Степенко, О. Гусєв, Д. Вінніков, С. Іванець, “ПЛІС управління нейтральним точковим інвертором із квазі-Z-джерелом”, 2012, 13-та дворічна Балтійська конференція з електроніки (BEC), 263-266, 3-5 жовтня . 2012.
О. Гусєв, Ч. Ронсеро-Клементе, Е. Ромеро-Кадаваль, Д. Вінніков, С. Степенко, “Однофазний трирівневий інвертор із квазі-Z-джерелом із затиском у нейтральній точці”, IET Power Electronics, vol. 8, № 1, 2015, с.1-10.
Ю. Денисов, С. Степенко, “Коректор коефіцієнта потужності на основі паралельного квазірезонансного перетворювача імпульсів із швидким контуром струму”, Електротехніка, управління та комунікації, вип. 3, № 1, 2013, с.5-11.

Науково-дослідні роботи

НДР №93/20 “Автономні електроенергетичні системи з високою ефективністю, покращеними масогабаритними характеристиками та підвищеною надійністю для спеціальних застосувань” №ДР 0120U101554
НДР № 90/17 “Нове високотехнологічне енергоощадне джерело енергії для прецизійного зварювання, паяння та поверхневої обробки матеріалів” №ДР 0117U007259
НДР №85/16 “Портативні високоефективні фотоелектричні джерела живлення для військових застосувань” №ДР 0116U004695
НДР №86/16 “Автономна високоефективна система електроживлення на основі фотоелектричних перетворювачів” №ДР 0116U006960

Участь у міжнародних проектах, залучення до міжнародної експертизи

Участь у міжнародному проекті MOBJD126 „Research, Design and Implementation of Novel Power Quality Enhancement Techniques for Distributed Generation Systems“, 2017-2019. Tallinn, Estonia
Рецензент журналу IEEE Transactions on Power Electronics (США) з 2013 року.
Рецензент журналу IEEE Transactions on Industrial Electronics (США) з 2014 року.
Рецензент журналу Electrical, Control and Communication Engineering (Латвія) з 2014 року.
Рецензент журналу International Journal of Power Electronics and Drive Systems (Індонезія) з 2018 року.
Рецензент журналу Electronics (Швейцарія) з 2019 року.
Рецензент журналу Energies (Швейцарія) з 2019 року.

Напрям наукової діяльності:

Енергоефективність, силова електроніка, альтернативні джерела енергії, системи керування на основі нечіткої логіки та нейронних мереж, про
Scopus Author ID: 55570068000
Web of Science ResearcherID: F-1018-2014
ORCID: 0000-0001-7702-6776

Email:     [email protected]

Сатюков Анатолій Іванович | к.ф-м.н., доцент

Коротка біографічна довідка:

Народився в 1946 р. в м. Чернігові. Середня освіта – СШ №3 м. Чернігова.
В 1969 р. закінчив Харківський державний університет за спеціальністю “Радіофізика та електроніка”.
З 1969р. до 1981. працював науковим співробітником на кафедрі напівпровідникової та вакуумної електроніки радіофізичного факультету ХДУ. Займався розробкою напівпровідникових приладів діапазону надвисоких частот – діодів на гарячих електронах та діодів Ганна.
В 1978 р. захистив кандидатську дисертацію з проблем вимірювання імпульсної потужності НВЧ випромінювання.
В 1981р. після повернення до Чернігова був викладачем на кафедра методики викладання фізики Чернігівського педагогічного інституту.
В 1983 р. перейшов до Чернігівської філії КПІ на посаду доцента кафедри фізики, а в1985 р. став завідуючим кафедрою.
З 1989 по 2007 був проректором з наукової роботи.
Зараз – доцент кафедри. Автор навчального посібника “Детектори НВЧ випромінювання”.

Основні наукові публікації:

Детекторы СВЧ излучения : Учебное пособие / В. М. Светличный, В. Т. Плаксий, А. И. Сатюков .— Харьков : Изд-во Харьковского ун-та, 1992 .— 152 с.
Сатюков А.І., Приступа А.Л., Журко В.П., Бивалькевич М.О. Експериментальні дослідження впливу вологості стінових будівельних матеріалів на проходження радіохвиль НВЧ діапазону. Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2018. – № 1 (11). – С.252-263.
Сатюков А., Приступа А., Мошель М. Результати експериментальних досліджень впливу вологості дерев’яних матеріалів на проходження сигналів НВЧ діапазону // Технічні науки та технології : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – No 1 (19). – С.157-167
Наумчик П.І. Електромагнітні хвилі / П.І. Наумчик, А.І. Сатюков // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2020. – N 1. – С. 4 -9.
Сатюков А.І., Приступа А.Л., Ленько Ю.В. НВЧ метод вимірювання вологості об’єктів довільної форми Технічні науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2017. – № 2 (8). – С.20-28.

Науково-дослідні роботи

0120U101932 – Підвищення ефективності систем інтелектуальних моніторингу
0117U007264 – Підвищення ефективності систем неруйнівного моніторингу інженерних конструкцій і споруд (2017-2019)

Участь у міжнародних проектах

Експерт міжнародного проекту “THEOREMS-Dnipro. Transboundary HydrometEORological and Environmental Monitoring System of Dnipro river ” Програми територіального співробітництва ЄС для країн Східного партнерства “Білорусь – Україна” (EaPTC) 29.11.2017-30.03.2019

Підручники, навчальні посібники, монографії

Детекторы СВЧ излучения : Учебное пособие / В. М. Светличный, В. Т. Плаксий, А. И. Сатюков .— Харьков : Изд-во Харьковского ун-та, 1992 .— 152 с.

Коло інтересів за межами університету:

Спорт, кінологія, живопис, риболовля.
В 1968р. виконав норматив майстра спору з веслування на байдарках.
З 1970 р. до 1980 р. працював (за сумісництвом) тренером з веслування на кафедрі фізфиховання та спорту ХДУ.
В період 1982 -1987 р. був головою обласної федерації веслувального спорту Чернігівської області.
Є автором низки публікацій в кінологічних виданнях з тематики підготовки службових собак.
Scopus Author ID: 57203532085
ORCID: 0000-0003-2901-1152
Google Scholar: 575TE9sAAAAJ

Силабуси освітніх компонент

Силабуси освітніх компонент

ВБ1.1 Фізичні основи технічних вимірювань

ВБ1.2 Квантова метрологія

ВБ2.1 Історія української культури

ВБ2.3 Корпоративна культура

ВБ2.4 Тренінг-курс Психологія ділових відносин

ВБ2.5 Тренінг-курс Лідерство та team building

ВБ2.6 Тренінг-курс Креативне мислення та інтелектуальна власність

ВБ2.7 Комунікаційний менеджмент

ВБ3.1 Сучасна економіка

ВБ3.3 Фінансова грамотність

ВБ3.4 Фінансово-економічна безпека

ВБ3.6 Тренінг-курс Start up creation

ВБ3.7 Економіка підприємства

ВБ4.1 Основи електроніки

ВБ4.2 Електротехніка

ВБ5.1 Основи цифрової схемотехніки

ВБ5.2 Цифрові засоби вимірювань

ВБ6.1 Основи теорії автоматичного управління

ВБ6.2 Випробування та сертифікація засобів вимірювальної техніки

ВБ7.1 Основи законодавчої метрології

ВБ7.2 Основи стандартизації та сертифікації

ВБ8.2 Комп’ютерне моделювання

ВБ9.1 Ергономіка

ВБ9.2 Методи та засоби візуалізації вимірювальної інформації

ВБ10.1 Мережі та інтерфейси

ВБ10.2 Електромагнітна сумісність

ВБ11_1 Автоматизація гідрометеорологічних та екологічних вимірювань

ВБ11.2 Спеціальні вимірювання

ВБ12.1 Бази даних

ВБ12.2 Основи технічного контролю

ВБ13.1 Конструювання та технології виготовлення засобів вимірювальної техніки

ВБ13.2 Системи автоматизованого проектування інформаційно-вимірювальних систем

ВБ14.1 Системи кодування та захисту інформації

ВБ14.2 Системи автоматизованого обліку енергоресурсів

ВБ15.1 Технічна механіка

ВБ15.2 Електротехнічні матеріали

ОК1 Фізика

ОК2 Історія України

ОК3 Вища математика

ОК4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК5 Хімія

ОК6 Основи програмування та обчислювальної техніки

ОК7 Інженерна та комп_ютерна графіка

ОК8 Громадянська освіта

ОК9 Філософія

ОК10 Основи академічного письма

ОК11 Фізичне виховання

ОК12 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОК13 Фахова українська мова та основи ділової комунікації

ОК14 Статистичний аналіз даних вимірювань

ОК15 Промислові системи автоматизації

ОК16 Вступ до фаху

ОК17 Теорія електричних сигналів і кіл

ОК18 Метрологія та вимірювання

ОК19 Методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин

ОК20 Вимірювальні перетворювачі

ОК21 Цифрова обробка сигналів

ОК22 Мікропроцесорна техніка

ОК23 Засоби вимірювальної техніки

ОК24 Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси

ОК25 Системи управління якістю

ОК26 Навчальна практика

ОК27 Виробнича практика

ОК28 Переддипломна практика