Досягнення студентів

Оголошення


Коротка біографічна довідка:

Народився 11.12.83 в м. Чернігові.
В 2001 поступив і в 2006 закінчив Чернігівській державний технологічний університету за спеціальністю електронні системи і отримав кваліфікацію магістра електронних систем.
З 2006 по 2009 навчався в аспірантурі на кафедрі «Електричні системи і мережі» Чернігівського державного технологічний університету за спеціальністю “Електричні станції, мережі та системи”.
У 2011 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи».
На даний момент працює на посаді доцента кафедри.

Основні наукові публікації за напрям:

Al_Issa, H.A.; Qawaqzeh, M.; Khasawneh, A.; Buinyi, R.; Bezruchko, V.; Miroshnyk, O. Correct Cross-Section of Cable Screen in a Medium Voltage Collector Network with Isolated Neutral of a Wind Power Plant. Energies 2021, 14, 3026. https://doi.org/10.3390/en14113026 (включено до науко-метричної бази Scopus та Web of Science). Журнал CiteScore2020 – 4.7, квартіль – Q2.

SCImago Journal & Country Rank

Безручко В.М., Буйний Р.О., Ткач В.І. Відбір потужності від струму однофазного замикання на землю для живлення приладу ідентифікації замикання // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – №4(151). – С.25-31. – doi: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-151-4-25-31 (фахове видання віднесене до категорії «Б»)
Безручко В.М., Буйний Р.О., Зорін В.В., Квицинський А.О. Економічно обґрунтована густина струму для кабелів напругою 10-35кВ, що з’єднують потужні вітроенергетичні установки // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2020. – №57. – С.5-9. – https://doi.org/10.15407/publishing2020.57.005 (фахове видання віднесене до категорії «Б»)
Bezruchko, V., Buinyi, R., Tkach, V., Miroshnyk, O. The expected reduction of energy not supplied to consumers after installation the identifiers of single-phase-to-earth fault in power networks with isolated neutral // TEKA: Quarterly Journal of Agri-Food Industry. – 2020, Vol.20, No.1, pp.27-31. (періодичному науковому виданні Європейського Союзу)
Безручко В.М., Буйний Р.О., Строгій А.Ю. Використання GSM технологій при ідентифікації місць однофазних замикань на землю в електричних мережах з ізольованою нейтраллю зі штирьовою ізоляцією // Технічна електродинаміка. – 2018. – №5. – С.96-99. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.05.096  (фахове видання віднесене до категорії «А»включено до науко-метричної бази Scopus). Журнал CiteScore2018 – 0.8, квартіль – Q3.

SCImago Journal & Country Rank

Безручко В.М., Демченко М.О., Філиппова М.В. Система неруйнівного контролю балочних елементів промислових споруд // Системи обробки інформації. – 2015, Вип. 6 (131). – C.39-42
Bezruchko, V., Buinyi, R., Strogii, A., Tkach, V. Іntegration of New Single-Phase-to-Ground Faults Detection Devices into Existing SmartGrid Systems // IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems, ESS 2019 – Proceedings, Kyiv, Ukraine, 2019, pp.84-87. – doi: https://doi.org/10.1109/ESS.2019.8764237.(включено до науко-метричної бази Scopus)
Безручко В.М. , Сапон С. П., Космач О.П., Федориненко Д. Ю. Експериментальна оцінка енергоефективності приводу верстатів на допоміжних ходах // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2016. – №3(4). – С.130-144. (фахове видання віднесене до категорії «Б»)
Безручко В.М. Захист фільтрів струмів нульової послідовності у ненормальний режимах мережі.– Технічні науки та технології. – 2018. – №2(12). (фахове видання)
Безручко В.М. Експериментальна оцінка енергоефективності приводу верстатів на допоміжних ходах. Вісник Чернігівського дер-жавного технологічного університету. – 2016. – №3(4). – С.130-144. (фахове видання)
Безручко В.М. Сравнительный анализ трехфазных фильтров токов нулевой последовательности автотрансформаторного и трансформаторного типа / И.В. Волков, И.В. Пентегов, С.В. Рымар, В.М. Безручко, Б.Б. Ларченко, Г.С. Кривенко, М. Levin // Технічна електродинаміка. Тем. випуск. «Проблеми сучасної електротехніки». – 2008. – Ч. 3. – С. 49-56. (фахове видання)
Безручко В.М. Особенности работы трехфазно-двухфазного фильтра токов нулевой последовательности / И.В. Пентегов, И.В. Волков, В.М. Безручко, С.В. Рымар, Г.С. Кривенко, В.П. Кабан, В.Ю. Матвеев // Вестник НТУУ “ХПИ” Тем. выпуск. – 2008. – № 45. – С. 110-118. (фахове видання)
Безручко В.М. Расчет и сравнение индуктивностей цепей протекания токов нулевой последовательности в автотрансформаторных фильтрах / И.В. Пентегов, С.В. Рымар, В.М. Безручко // Технічна електродинаміка. – 2009. – №6. – С.38-45.(фахове видання)
Безручко В.М. Оптимизация фильтров токов нулевой последовательности ав­то­трансформаторного типа и их сравнительный анализ / И.В. Пентегов, С.В. Рымар, В.М. Безручко // Електротехніка і електромеханіка. – 2010. – № 6. – С. 64–71.(фахове видання)
Безручко В.М. Выбор мест присоединения фильтров токов нулевой последовательности к распределительной сети высотных административных зданий / И.В. Пентегов, В.М. Безручко, А.Л. Приступа // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2011. – №1(47). – С.134-141. (фахове видання)
Безручко В.М. Результаты испытаний фильтра токов нулевой последова­тельности новой конструкции в административном здании / И.В. Пентегов, А.С. Письменный, В.М. Безручко, С.В. Рымар, Г.С. Кривенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2008. – Вип. 18. Ч. 2. – С. 7-9. (фахове видання)

Підручники, навчальні посібники, монографії

Приступа А.Л., Безручко В.М., Велігорський О.А., Ревко А.С., Кришньов Ю.В. Сучасні автономні гідрометеорологічні вимірювальні станції: монографія. Чернігів, Видавець: “ФОП Брагинець О.В.”, 2019. – 184с.

Авторські свідоцтва та патенти

Пат. 88912 Україна, МПК Н 01 F 27/24. Трифазний фільтр гармонік струмів нульової послідовності автотрансформаторного типу / І.В. Пентегов, І.В. Волков, С.В. Римар, В.М. Безручко, Г.С. Кривенко, Б.Б. Ларченко (Україна (UA)), М. Левін (Канада (CA)); заявник та патентовласник Чернігівський державний технологічний університет (UA). – № а 2007 01489; заявл. 12.02.2007; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23.
Пат. 88913 Україна, МПК Н 01 F 27/24. Трифазний фільтр гармонік струмів нульової послідовності автотрансформаторного типу / І.В. Пентегов, І.В. Волков, С.В. Римар, В.М. Безручко, Г.С. Кривенко, Б.Б. Ларченко (Україна (UA)), М. Левін (Канада (CA)); заявник та патентовласник Чернігівський державний технологічний університет (UA). – № а 2007 01508; заявл. 12.02.2007; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23.
Пат. на корисну модель 147799 Україна, МПК G01R31/08. Пристрій ідентифікації однофазних замикань на землю в мережах з ізольованою нейтраллю / В.М. Безручко, Р.О. Буйний, А.Ю. Строгій, В.І. Ткач; заявник та патентовласник Чернігівський національний технологічний університет (UA). – № a2018 03974; заявл. 12.04.2018; опубл. 16.06.2021

Участь у міжнародних проектах

Асистент міжнародного проекту “THEOREMS-Dnipro. Transboundary HydrometEORological and Environmental Monitoring System of Dnipro river ” Програми територіального співробітництва ЄС для країн Східного партнерства “Білорусь – Україна” (EaPTC) 29.11.2017-30.03.2019. Грантовий контракт №83265669.

Науково-дослідні роботи

Відповідальний виконавець НДР «Підвищення ефективності роботи діючих електричних мереж» (№ДР0116U003320).
Відповідальний виконавець НДР «Дослідження впливу нелінійних приймачів електроенергії комунально-побутового сектору на ефективність роботи низьковольтних електричних мереж» (№ДР0119U103455).
Виконавець НДР «Обґрунтування умов використання класу напруги 20кВ у розподільних електричних мережах України» (№ДР0117U005590)
Виконавець НДР «Принципи побудови розподільної електричної мережі напругою 10 кВ із застосуванням новітньої комутаційної апаратури. Рекомендації» (№ДР0113U006409)
Виконавець НДР «Визначення місць однофазних замикань на землю в електричних мережах з ізольованою нейтраллю» (№ДР0118U006804).
Scopus Author ID: 57203532085
Web of Science ResearcherID: F-5725-2014
ORCID: 0000-0002-3705-8543
Google Scholar: rPWWbboAAAAJ

Email:     [email protected]

Силабуси освітніх компонент

Силабуси освітніх компонент

ВБ1.1 Фізичні основи технічних вимірювань

ВБ1.2 Квантова метрологія

ВБ2.1 Історія української культури

ВБ2.3 Корпоративна культура

ВБ2.4 Тренінг-курс Психологія ділових відносин

ВБ2.5 Тренінг-курс Лідерство та team building

ВБ2.6 Тренінг-курс Креативне мислення та інтелектуальна власність

ВБ2.7 Комунікаційний менеджмент

ВБ3.1 Сучасна економіка

ВБ3.3 Фінансова грамотність

ВБ3.4 Фінансово-економічна безпека

ВБ3.6 Тренінг-курс Start up creation

ВБ3.7 Економіка підприємства

ВБ4.1 Основи електроніки

ВБ4.2 Електротехніка

ВБ5.1 Основи цифрової схемотехніки

ВБ5.2 Цифрові засоби вимірювань

ВБ6.1 Основи теорії автоматичного управління

ВБ6.2 Випробування та сертифікація засобів вимірювальної техніки

ВБ7.1 Основи законодавчої метрології

ВБ7.2 Основи стандартизації та сертифікації

ВБ8.2 Комп’ютерне моделювання

ВБ9.1 Ергономіка

ВБ9.2 Методи та засоби візуалізації вимірювальної інформації

ВБ10.1 Мережі та інтерфейси

ВБ10.2 Електромагнітна сумісність

ВБ11_1 Автоматизація гідрометеорологічних та екологічних вимірювань

ВБ11.2 Спеціальні вимірювання

ВБ12.1 Бази даних

ВБ12.2 Основи технічного контролю

ВБ13.1 Конструювання та технології виготовлення засобів вимірювальної техніки

ВБ13.2 Системи автоматизованого проектування інформаційно-вимірювальних систем

ВБ14.1 Системи кодування та захисту інформації

ВБ14.2 Системи автоматизованого обліку енергоресурсів

ВБ15.1 Технічна механіка

ВБ15.2 Електротехнічні матеріали

ОК1 Фізика

ОК2 Історія України

ОК3 Вища математика

ОК4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК5 Хімія

ОК6 Основи програмування та обчислювальної техніки

ОК7 Інженерна та комп_ютерна графіка

ОК8 Громадянська освіта

ОК9 Філософія

ОК10 Основи академічного письма

ОК11 Фізичне виховання

ОК12 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОК13 Фахова українська мова та основи ділової комунікації

ОК14 Статистичний аналіз даних вимірювань

ОК15 Промислові системи автоматизації

ОК16 Вступ до фаху

ОК17 Теорія електричних сигналів і кіл

ОК18 Метрологія та вимірювання

ОК19 Методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин

ОК20 Вимірювальні перетворювачі

ОК21 Цифрова обробка сигналів

ОК22 Мікропроцесорна техніка

ОК23 Засоби вимірювальної техніки

ОК24 Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси

ОК25 Системи управління якістю

ОК26 Навчальна практика

ОК27 Виробнича практика

ОК28 Переддипломна практика